Chính sách cơ bản liên quan đến việc xử lý thích hợp đối với các thông tin cá nhân đặc biệt, v.v…

LIKE Co.,Ltd. (sau đây gọi là Công ty), nhận thức được rằng việc bảo vệ nghiêm ngặt các thông tin cá nhân đặc biệt, v.v… của nhân viên, v.v… cũng như thông tin cá nhân đặc biệt được sử dụng trong công việc của Tập đoàn công ty và công ty là trách nhiệm xã hội vô cùng quan trọng, do đó đã đề ra chính sách cơ bản nhằm nỗ lực đảm bảo việc các thông tin cá nhân đặc biệt sẽ được xử lý một cách thích hợp.

 1. Hệ thống, phạm vi xử lý thông tin cá nhân đặc biệt, v.v…
  Công ty sẽ xác định phạm vi công việc xử lý mã số cá nhân và phạm vi thông tin cá nhân đặc biệt, v.v…(thông tin cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh, v.v… quản lý kết hợp với mã số cá nhân và mã số cá nhân sử dụng trong công việc), đồng thời làm rõ người phụ trách xử lý công việc này. Ngoài ra, công ty còn ban hành các quy định xử lý thông tin cá nhân đặc biệt và hoàn thiện hệ thống xử lý thông tin cá nhân đặc biệt.
 2. Biện pháp quản lý an toàn
  Liên quan đến biện pháp quản lý an toàn thông tin cá nhân đặc biệt, công ty đã xây dựng các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn việc gây tổn thất thiệt hại và làm rò rỉ thông tin cá nhân đặc biệt, đồng thời quản lý thích hợp các thông tin cá nhân đặc biệt khác.
  Trường hợp ủy thác nghiệp vụ cho bên thứ ba khi xử lý thông tin cá nhân đặc biệt, v.v..., công ty sẽ lựa chọn nơi ủy thác có hệ thống quản lý đầy đủ sau khi nhận được sự chấp thuận từ trước của nhân viên công ty và bên thứ ba là nơi đang giữ các thông tin cá nhân đặc biệt, v.v..., đồng thời thực hiện hướng dẫn, giám sát thích hợp và cần thiết.
 3. Tuân thủ Pháp luật và các hướng dẫn liên quan
  Công ty luôn tuân thủ Pháp luật và các chính sách do nhà nước quy định liên quan đến thông tin cá nhân và thông tin cá nhân đặc biệt cũng như các hướng dẫn liên quan đến việc xử lý thích hợp các thông tin cá nhân đặc biệt, đồng thời thực hiện xử lý thích hợp đối với các thông tin cá nhân đặc biệt.
 4. Quầy tư vấn liên quan đến thông tin cá nhân đặc biệt, v.v…
  Chúng tôi đã trang bị hệ thống ứng phó nhanh chóng và thích hợp đối với những thắc mắc, khiếu nại liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân đặc biệt của đương sự.
  Vui lòng lòng liên hệ quầy tư vấn ghi dưới đây nếu có thắc mắc hay khiếu nại về việc xử lý thông tin cá nhân đặc biệt tại công ty.
  Chính sách này sẽ được thông báo triệt để đến tất cả nhân viên công ty và các nhân viên khác, đồng thời cũng sẽ được công bố ra ngoài công ty. Ngoài ra, công ty sẽ nỗ lực đào tạo và bồi dưỡng kiến thức cho nhân viên và các nhân viên khác nhằm duy trì và nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân đặc biệt.

Ngày ban hành: Ngày 24/9/2015
LIKE Co., Ltd.
Giám đốc đại diện Okamoto Yasuhiko

Quầy tư vấn về thông tin cá nhân đặc biệt
Người phụ trách quản lý thông tin cá nhân đặc biệt
Trưởng nhóm Tổng vụ nhân sự Phòng quản trị hành chính
Điện thoại: 06-6364-0006 10:00 ~ 18:00

Phạm vi công việc xử lý tại công ty và mục đích sử dụng

Công ty sẽ sử dụng các thông tin cá nhân đặc biệt, v.v… căn cứ trên hợp đồng ủy thác và thông tin cá nhân đặc biệt, v.v…có được từ nhân viên công ty hoặc từ bên thứ ba với mục đích nằm trong phạm vi công việc xử lý mã số cá nhân được nêu dưới đây.

1. Công việc liên quan đến mã số cá nhân của nhân viên của công ty
 • ① Công việc khai báo bảo hiểm thất nghiệp*
 • ② Công việc khai báo bảo hiểm y tế, bảo hiểm lương hưu*
 • ③ Công việc liên quan đến yêu cầu thanh toán dựa trên Luật Bảo hiểm bồi thường tai nạn người lao động
 • ④ Công việc lập bản kê khai thu nhập tiền lương và thu nhập hưu trí
2. Công việc liên quan đến mã số cá nhân của bên thứ ba (bao gồm người phụ thuộc của nhân viên)
 • ① Công việc lập hồ sơ thanh toán thù lao, chi phí, v.v…
 • ② Công việc lập hồ sơ thanh toán lãi theo tỷ lệ góp vốn và phân phối cổ tức, tiền thặng dư
 • ③ Công việc khai báo người được bảo hiểm thuộc nhóm thứ 3 tham gia hưu trí quốc gia
 • ④ Công việc lập hồ sơ thanh toán phí sử dụng bất động sản, v.v…
 • ⑤ Công việc lập hồ sơ thanh toán giá trị tương đương khi chuyển nhượng bất động sản, v.v...
3. Công việc liên quan đến mã số cá nhân căn cứ trên hợp đồng ủy thác
 • ① Công việc khai báo bảo hiểm thất nghiệp*
 • ② Công việc khai báo bảo hiểm y tế, bảo hiểm lương hưu*
 • ③ Công việc liên quan đến yêu cầu thanh toán dựa trên Luật Bảo hiểm bồi thường tai nạn người lao động
 • ④ Công việc tính lương, v.v…

Công việc thực hiện đi cùng với mục 1 ~ 3 nêu trên (bao gồm công việc xử lý thông tin cá nhân đặc biệt.)